Ogłoszenie o naborze uzupełniającym w ramach programu Granty PPGR

Ogłoszono dodatkowy nabór Oświadczeń w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 w zakresie wynikającym z powstania oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zmniejszenia liczby osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.

UPRAWNIENI do składania Oświadczeń:

 1.  Rodzic lub Opiekun Prawny ucznia klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, który w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczał do klasy „0”, przy czym uczeń ten:
 • zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 • jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • nie otrzymał laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach naboru oświadczeń w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 realizowanym w 2021 r.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej, średniej (liceum, technikum), zawodowej (branżowej) oraz uczniowie pełnoletni tychże szkół nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia w naborze uzupełniającym.
 2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia w naborze uzupełniającym.

Uwaga: Rodzice/Opiekunowie Prawni dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 były w klasie „0” i złożyli Oświadczenia w 2021 roku zobowiązani są do ponownego wypełnienia formularzy oświadczeń i złożenia ich w ogłoszonym naborze   

ZAKRES POMOCY

Zakres pomocy dotyczy przekazania na własność rodzicowi lub opiekunowi prawnemu sprzętu komputerowego – laptopa wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do wyłącznego użytku ucznia, wskazanego w złożonym, w ramach naboru uzupełniającego Oświadczeniu, na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Oświadczenia i DOKUMENTY wymagane w ramach naboru uzupełniającego:

 1. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego wraz z zasadami przetwarzania danych,
 2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych
 3. Oświadczenie wskazujące PESEL dziecka, PESEL Rodzica/Opiekuna Prawnego i jego aktualne dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, oznaczenie skrzynki mailowej oraz nr telefonu,

W celu potwierdzenia danych zawartych w złożonych Oświadczeniach należy do niego dołączyć:
a) kserokopię legitymacji szkolnej, deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia lub oświadczenie o adresie zamieszkania.

b) kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

Weryfikacja oświadczeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

 

Formularze określone w ww. p. 1,2 i 3 dostępne są w formie papierowej we wszystkich miejscach składania dokumentów wskazanych poniżej, natomiast w wersji elektronicznej również na stronie internetowej pod adresem: www.oborniki.pl

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Prawidłowo wypełnione i kompletne Oświadczenia Rodzica/Opiekuna Prawnego wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie:

od 02 listopada 2022 r. do 10 listopada 2022r.,

w godzinach urzędowania jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki, tj. w:

– sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,

– sekretariatach szkół podstawowych,:

 • Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7,
 • Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Czarnkowska 57,
 • Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Objezierzu,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie.

Za termin złożenia Oświadczenia wraz z załącznikami uważa się datę doręczenia / wpływu do ww. sekretariatu w  ww. terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).

UWAGA!

 1. Spełnienie warunków naboru uzupełniającego i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
 2. Pracownicy ww. jednostek organizacyjnych nie dokonują sprawdzenia / weryfikacji oświadczeń przed ich złożeniem.
 3. Złożenie oświadczenia niepełnego,  zawierającego braki – skutkuje odrzuceniem Oświadczenia bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.
 4. Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo do unieważnienia  naboru uzupełniającego w całości lub w części, w sytuacji wpływającej negatywnie na wypełnienie warunków zawartej przez Gminę Oborniki umowy o powierzenie Grantu.
 5. W naborze uzupełniającym nie przewiduje postępowania odwoławczego.

Załączniki

 1. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego wraz z zasadami przetwarzania danych (pobierz plik),
 2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych (pobierz plik),
 3. Oświadczenie wskazujące PESEL dziecka, PESEL Rodzica/Opiekuna Prawnego i jego aktualne dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy oraz nr telefonu (pobierz plik).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie_dane kontaktowe

Oświadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego-1